Lokalizacja
Fabryczna 97, Gorzów Wielkopolski
Email
azylstowarzyszenie@gmail.com
Telefon
+48 660 845 854
about
O nas

Stowarzyszenie pomocy Zwierzętom „Azyl”

Nasza misja

Stowarzyszenie pomocy Zwierzętom „Azyl”, powstało po to, aby pomagać zwierzętom. Od 2019 roku administrujemy Miejskim Schroniskiem „Azorki” w Gorzowie Wlkp. a naszą misją jest zapewnienie jak najlepszej opieki porzuconym, skrzywdzonym i bezdomnym psiakom. KOCHAMY PSY, dlatego opieka nad nimi jest czymś, co sprawia nam wiele radości i satysfakcji. Nie traktujemy tego jak obowiązek. Staramy się wykonywać naszą „pracę” najlepiej, jak potrafimy i wkładamy w nią ogrom serca. Wszystkie psiaki w schronisku traktujemy z wielkim szacunkiem. Kochamy je i staramy się, by czuły się jak „w domu”. Dbamy, przytulamy, socjalizujemy i bawimy się z nimi. I co najważniejsze, znajdujemy im kochające i odpowiedzialne domy. Robimy wszystko, by schronisko nie było dla nich traumatycznym doświadczeniem, a przystankiem na drodze do nowego, lepszego życia. Poza opieką nad psami prowadzimy akcje edukacyjno-promocyjne, mające na celu uwrażliwianie społeczności na problem bezdomności zwierząt oraz łamania praw zwierząt.

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Miasta realizuje odpowiednio: Urząd Miasta wraz z administratorem Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gorzowie Wielkopolskim, tj. Stowarzyszeniem Pomocy Zwierzętom AZYL, wybranym w drodze konkursu zgodnie ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, poprzez przyjmowanie do schroniska i zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym dostarczanym przez firmę wyłapującą bezdomne zwierzęta, której Miasto powierzyło wykonanie zadania odławiania bezdomnych zwierząt w sposób stały.

Urząd Miasta zleca Stowarzyszeniu Pomocy Zwierzętom AZYL działania zmierzające do pozyskania nowych właścicieli dla zwierząt czasowo przebywających w schronisku poprzez:

 1. zamieszczanie na stronie internetowej schroniska aktualnych informacji w sprawie psów przeznaczonych do adopcji,
 2. prowadzenie zajęć edukacyjnych w szkołach i przedszkolach w zakresie odpowiedzialnej i prawidłowej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji, kastracji, a także adopcji zwierząt domowych, współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji imprez promujących adopcję zwierząt.
 3. zwierzęta przebywające w schronisku mogą być przekazane do adopcji po odbyciu 14-dniowej kwarantanny i po przeprowadzeniu zabiegów lekarsko-weterynaryjnych (kastracja/sterylizacja). Adoptować zwierzę ze schroniska może tylko osoba pełnoletnia po podpisaniu umowy adopcyjnej. Kwestie związane z pozyskaniem nowych właścicieli określa szczegółowo Regulamin porządkowy Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Fabrycznej 97.

Przekaż

1.5%

Podatku!

KRS: 0000726590

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizuje Urząd poprzez zawarcie umów z lecznicami dla zwierząt w zakresie całodobowej opieki weterynaryjnej. Obecnie pomoc poszkodowanym zwierzętom udzielana jest przez Centrum Zdrowia Małych Zwierząt, ul. Myśliborska 38.

Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie oraz leczenie

 1. zakup karmy oraz przekazywanie jej organizacjom pozarządowym, a dalej opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących, którzy są zarejestrowani w Urzędzie lub rejestrach organizacji pozarządowych;
 2. kierowanie zwierząt na leczenie, w ramach umów zawartych z zakładami leczniczymi dla zwierząt;
 3. podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji pozarządowych i przedstawiciela Urzędu, w tym ich wyłapywanie, poddanie sterylizacji/kastracji i wypuszczeniu na wolność w miejscu odłowienia;
 4. zakup ocieplanych bud dla kotów wolno żyjących z terenu Miasta.

Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt

Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez obligatoryjną sterylizację i kastrację zwierząt bezdomnych realizuje Urząd poprzez:

 1. przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek;
 2. realizację zadań publicznych obejmujących zabiegi sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących z terenu Miasta, poprzez podpisanie umowy z lecznicą weterynaryjną wykonującą te zabiegi oraz wydanie skierowań sterylizacyjnych społecznym opiekunom zwierząt.

Obecnie zabiegi kastracji i sterylizacji zwierząt są wykonywane w lecznicy Przychodnia Weterynaryjna Agnieszka Goniuch-Pińczak i Mirosław Pińczak Spółka Partnerska Lekarzy Weterynarii, ul. Okólna 27A.

Odławianie bezdomnych zwierząt w mieście

Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta ma charakter całoroczny, stały i następuje w sposób nie stwarzający zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt oraz w sposób nie zadający im cierpienia. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotąd pozostawały.

Odławianie realizowane jest przez podmiot, któremu Miasto zleciło wykonanie tego zadania, a który ma przeszkolonych przedstawicieli w zakresie podejmowania interwencji doraźnych w zakresie odławiania zwierząt, a także posiada odpowiedni do tego celu sprzęt.

Odłowione zwierzęta, które wykazują objawy urazu (rany, krwawienia) przekazywane są bezpośrednio do kliniki dla zwierząt, z którą Urząd ma zawartą umowę. Zwierzęta nie wykazujące symptomów choroby przewożone są do schroniska

Odłowione zwierzęta po przyjęciu do schroniska podlegają w szczególności następującym czynnościom i zabiegom:

 1. ocenie stanu zdrowia przez lekarza weterynarii,
 2. pomocy lekarsko-weterynaryjnej,
 3. umieszczeniu w pomieszczeniu przeznaczonym na kwarantannę. Po okresie kwarantanny zwierzęta poddawane są niezbędnym szczepieniom profilaktycznym.
Informacje

Adopcja to najlepsze rozwiązanie!

Fabryczna 97, Gorzów Wlkp.

azylstowarzyszenie@gmail.com

+48 660 845 854

Newsletter
Obserwuj nas

© Schronisko Azorki. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Made by WebAce Group