Lokalizacja
Fabryczna 97, Gorzów Wielkopolski
Email
azylstowarzyszenie@gmail.com
Telefon
+48 660 845 854

REGULAMIN PRZEKAZYWANIA DAROWIZN

NA RZECZ STOWARZYSZENIA POMOCY ZWIERZĘTOM AZYL

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

a. Niniejszy dokument (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady przekazywania darowizn na cele statutowe Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom Azyl z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim 66-400, ul. Fabryczna 97, wpisanym pod numerem KRS 0000726590 w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5993225622, REGON 369980768, zwanego dalej „Stowarzyszeniem”.

b. Darowizny przekazywane Stowarzyszeniu przeznaczane są wyłącznie na działania zgodne z celami statutowymi Stowarzyszenia.

c. Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji obsługujących płatności dokonywanych Darowizn, Darczyńca jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu. 


2. SŁOWNICZEK:

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, poniższe pojęcia pisane wielką literą, należy rozumieć w następujący sposób:

a. Portal - portal internetowy schronisko-gorzow.pl (strona internetowa wraz ze wszystkimi jej funkcjonalnościami).

b. Użytkownik - osoba korzystająca z Portalu i treści na nim zamieszczonych.

c. Darczyńca - Użytkownik będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, bądź przedsiębiorca tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, który dokonał Darowizny na rzecz Stowarzyszenia za pomocą Portalu.

d. Operator płatności -  Przelewy24 wykonujące dla Stowarzyszenia usługi płatnicze jako operator bezpiecznych płatności internetowych.

e. Darowizna -  środki pieniężne przekazane za pomocą Portalu przez Darczyńcę na działania Stowarzyszenia.


3. UMOWA DAROWIZNY:

a. Użytkownik (Darczyńca) przekazując środki finansowe lub rzeczowe dokonuje darowizny w rozumieniu art. 888 ust. 1 kodeksu cywilnego. Umowa ta polega zatem na zobowiązaniu się do przez Użytkownika (Darczyńcę) do bezpłatnego świadczenia na rzecz Stowarzyszenia kosztem swego majątku (Darowizna).

b. W przypadku Darowizny środków finansowych, dokonanie przelewu środków finansowych, skutkuje wypełnieniem przesłanek art. 890 §1 zd. drugie kodeksu cywilnego, co oznacza, że niezależnie od niezachowania formy aktu notarialnego, Darowizna jest ważna i skuteczna bez względu na formę, w jakiej oświadczenia stron zostały złożone.


3. PRZEKAZYWANIE DAROWIZN:

a. Przekazywanie Darowizn środków finansowych na rzecz wsparcia działań Stowarzyszenia jest możliwe albo poprzez dokonanie wpłaty wybranej kwoty Darowizny bezpośrednio na konto Stowarzyszenia albo w ramach korzystania z udostępnionej na Portalu aplikacji Operatora płatności.

b. W przypadku, gdy Użytkownik (Darczyńca) zamierza bezpośrednio dokonać Darowizny, bez korzystania z aplikacji Operatora płatności, wówczas powinien dokonać przelewu dowolnej kwoty Darowizny na konto Stowarzyszenia prowadzone przez BGŻBNP 06 1750 0012 0000 0000 4002 9761 poprzez dokonanie bezpośredniego przelewu na to konto lub przelewu w oddziale banku lub na poczcie.

c. W przypadku, gdy Użytkownik (Darczyńca) decyduje się dokonać Darowizny w ramach korzystania z aplikacji Operatora płatności, wówczas na stronie Portalu w zakładce [Datek na schronisko] powinien zaznaczyć wybraną proponowaną kwotę wsparcia finansowego lub też wpisać w oknie „podaj własną kwotę” inną zadeklarowaną przez siebie indywidualnie kwotę wsparcia finansowego, uzupełnić wymagane dane, a następnie potwierdzić wybór klikając okno „Przekaż datek” i postępować zgodnie z pojawiającymi się w dalszych krokach komunikatami.

d. Darowizny są obsługiwane przez Operatora płatności firmę PayPro SA, z główną siedzibą w Poznaniu, ul. Pastelowa 8,, 60-166, NIP: 779-236-98-87, REGON: 301345068, za pośrednictwem Serwisu finansowego, poprzez wybór jednej z form płatności udostępnionych przez Operatora płatności.

e. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy Operatora płatności dostępne na stronie: przelewy24.


4. REKLAMACJE:

W przypadku reklamacji związanych z dokonywaniem Darowizn w formie płatności pieniężnych za pośrednictwem Operatora płatności, reklamacje należy kierować bezpośrednio do właściwego Operatora bezpiecznych płatności internetowych. Więcej informacji dotyczących składania reklamacji odnoszących się do dokonywania płatności pieniężnych znajduje się pod adresem: https://www.przelewy24.pl lub na stronie banku Darczyńcy.


5. DANE OSOBOWE:

a. Wpłacając darowiznę Darczyńca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby obsługi Darowizny. Administratorem danych osobowych podanych w celu realizacji umowy Darowizny jest Stowarzyszenie.

b. Stowarzyszenie przekazuje Operatorowi płatności wyłącznie dane osobowe Darczyńców (dane odbiorcy, tytuł oraz kwotę płatności) w celach niezbędnych do realizacji płatności. W procesie płatności Operator płatności zawiera z Darczyńcą - klientem - płacącym - umowę o pojedynczą transakcję płatniczą, na podstawie regulaminu dostępnego na stronie tego Operatora, akceptowanego przez Darczyńcę w procesie płatności. W takim zakresie Operator płatności staje się niezależnym administratorem danych osobowych Darczyńcy.

c. Pełne dane karty płatniczej Darczyńcy będą przechowywane wyłącznie przez Operatora płatności, Stowarzyszenie nie otrzymuje i nie przetwarza danych w postaci pełnego numeru karty płatniczej.


6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

a. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 26 marca 2023 roku.

b. Administrator może od czasu do czasu dokonywać zmian niniejszego Regulaminu, w tym mających w szczególności na celu dostosowanie jego postanowień do powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Aktualne wersje Regulaminu będą udostępniane Użytkownikom na Portalu.

c. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Darowizn zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

d. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie lub postanowienia niniejszego Regulaminu okażą się nieważne, niezgodne z prawem lub bezskuteczne, nie uchybia to ważności, zgodności z prawem i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu.

Informacje

Adopcja to najlepsze rozwiązanie!

Fabryczna 97, Gorzów Wlkp.

azylstowarzyszenie@gmail.com

+48 660 845 854

Newsletter
Obserwuj nas

© Schronisko Azorki. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Made by WebAce Group