Lokalizacja
Fabryczna 97, Gorzów Wielkopolski
Email
azylstowarzyszenie@gmail.com
Telefon
+48 660 845 854

STATUT
STOWARZYSZENIA POMOCY ZWIERZĘTOM „AZYL”

(tekst uwzględniający zmiany z dnia 30.04.2020 r.)

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE POMOCY ZWIERZĘTOM „AZYL” w Gorzowie Wlkp.

§ 2

Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom AZYL w Gorzowie Wlkp. zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na podstawie niniejszego statutu oraz w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104), ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873).

§ 3

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 4

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu
członków z możliwością zatrudnienia pracowników.

2. Pracownikiem może być również członek Stowarzyszenia.

3. Pracownikiem Stowarzyszenia może być także jego członek, jak również członek wchodzący w skład organu zarządzającego.

§ 5

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Gorzów Wlkp., a terenem działania obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz zagranica, zgodnie z obowiązującym prawem.

§ 6

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznaki organizacyjnej Stowarzyszenia.

§ 7

Stowarzyszenie może prowadzić Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w tym zwierząt dzikich i gospodarskich.

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania

§ 8

Celem Stowarzyszenia jest:

a) ochrona zwierząt, m.in. poprzez zapewnienie im właściwych, niezbędnych warunków bytowania,

b) kształtowanie w społeczeństwie właściwego stosunku do bezdomnych zwierząt,

c) prowadzenie działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a) prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt,

b) zapewnienie wszechstronnej opieki zwierzętom, w tym; diagnozowania, leczenia i rehabilitacji,

c) kształtowanie właściwego stosunku dzieci i młodzieży do bezdomnych zwierząt poprzez umożliwienie bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami,

d) podejmowanie współpracy z władzami oświatowymi w celu wychowywania młodzieży w duchu humanitarnego stosunku do bezdomnych zwierząt,

e) organizowanie akcji promocyjnych i charytatywnych na rzecz bezdomnych zwierząt oraz ochrony ich środowiska za pośrednictwem prasy, radia, telewizji oraz wszelkich wydawnictw,

f) współpraca z właściwymi organami samorządu terytorialnego w celu ochrony bezdomnych zwierząt, polegająca m.in. na występowaniu z inicjatywami do tych władz w sprawie wydawania przepisów prawa miejscowego dotyczących ochrony praw bezdomnych zwierząt,

g) zbieranie wszelkiej dokumentacji dowodowej, która po przekazaniu odpowiednim organom może pomóc w ukaraniu osób znęcających się nad zwierzętami oraz występowanie z wnioskiem o ukaranie osób przejawiających okrucieństwo wobec zwierząt,

h) współpraca z wszelkimi organizacjami krajowymi i zagranicznymi zajmującymi się ochroną praw zwierząt i zwalczaniem wszelkich przejawów okrucieństwa wobec nich,

i) współpraca z innymi podmiotami w zakresie adopcji i pośrednictwa w adopcji zwierząt.

ROZDZIAŁ III

Prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia

§ 10

Stowarzyszenie składa się z:
a) członków zwyczajnych,
b) członków wspierających.

§ 11

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 12

Członek kandydat powinien przedłożyć pisemną deklarację o chęci przystąpienia do Stowarzyszenia, mieć minimum pięć osób wprowadzających w jego szeregi i przez okres 6-ciu miesięcy wykazać się pracą na rzecz Stowarzyszenia.

§ 13

O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych decyduje Zarząd na pisemny wniosek zainteresowanego podpisany przez 5 członków zwyczajnych (wprowadzających).

§ 14

Członkiem wspierającym może być osoba małoletnia, osoba prawna, a także osoba fizyczna, w tym cudzoziemiec, która wykazała się pracą na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 15

O przyjęciu w poczet członków wspierających decyduje Zarząd Stowarzyszenia na pisemny wniosek zainteresowanego

§ 16

Członkowie wspierający mają prawo uczestniczyć w zebraniach i posiedzeniach władz Stowarzyszenia służąc głosem doradczym. Ich obowiązkiem jest wywiązywanie się z zadeklarowanych zobowiązań oraz działań zgodnych ze statutem Stowarzyszenia

§ 17

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa:

a) wskutek rezygnacji członka złożonej na piśmie do Zarządu,

b) na podstawie wykluczenia w razie nie przestrzegania postanowień statutu, regulaminów, uchwał i instrukcji władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę organizacji albo nie płacenia składek członkowskich przez okres jednego roku pomimo pisemnego upomnienia,

c) w razie śmierci osoby fizycznej bądź ustania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej ni posiadającej osobowości prawnej.

2. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczne.

§ 18

1. Członkowie Zwyczajni mają prawo:

a) czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia,

b) do udziału we wszelkiej zgodnej z celami statutowymi oraz przepisami prawa działalności Stowarzyszenia,

c) do uzyskiwania od Zarządu informacji lub wyjaśnień dotyczących działalności Stowarzyszenia,

d) prawo głosu stanowiącego na posiedzeniach Walnego Zebrania Członków,

e) zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia.

§ 19

1. Członkowie mają obowiązek:

a) współdziałać w zakresie osiągania celów statutowych Stowarzyszenia,

b) wpłacić ustalone składki członkowskie,

c) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

2. Członkowie wspierający mają prawo uczestniczyć w zebraniach i posiedzeniach służąc głosem doradczym.

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

§ 20

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna,

2. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów oddanych wśród obecnych z zastrzeżeniem § 33 i § 34 ust. 1 i 2.

§ 21

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Zarząd zawiadamia członków co najmniej na czternaście dni przed Walnym Zebraniem.

3. W Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym udział biorą członkowie zwyczajni, z głosem doradczym – członkowie wspierający i zaproszeni goście.

§ 22

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:

a) z własnej inicjatywy,

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c) na pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno się odbyć w terminie trzech miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 23

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a) uchwalanie głównych kierunków działań stowarzyszenia,

b) powołanie i odwołanie członków Zarządu, w tym Prezesa,

c) powołanie i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej, w tym Przewodniczącego,

e) przyjmowanie okresowych sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdań Komisji Rewizyjnej,

f) udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

g) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich,

h) uchwalanie zmian Statutu,

i) podjęcie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§ 24

1. Stowarzyszenie jest reprezentowane oraz kierowane przez Zarząd. Zarząd składa się z dwóch osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa wybranych przez Walne Zebranie Członków na cztery lata.

2. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3. Do reprezentacji Stowarzyszenia wymaga się współdziałania co najmniej dwóch członków Zarządu.

§ 25

1. Do kompetencji Zarządu należy:

a) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,

b) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

c) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

d) określenie szczegółowych zasad organizacji wewnętrznej Stowarzyszenia, uchwalanie regulaminów i instrukcji,

e) ustalanie szczegółowych zasad organizacyjnych i ekonomiczno-finansowych działalności Stowarzyszenia,

f) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

g) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

h) ustalanie wysokości składek członkowskich,

i) podejmowanie uchwał w sprawach przynależności stowarzyszenia do Stowarzyszeń krajowych i zagranicznych,

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej ½ liczby członków Zarządu.

§ 26

1. Do ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub Prezesa i pełnomocnika Zarządu, a do ustanowienia pełnomocnictwa współdziałanie Prezesa i Wiceprezesa Zarządu.

2. Do przyjmowania skierowanych do Stowarzyszenia oświadczeń woli osób trzecich upoważniony jest każdy członek i pełnomocnik Zarządu.

§ 27

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, wybieranych przez Walne Zebranie Członków na okres czterech lat.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ liczby członków komisji.

§ 28

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej,

b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień,
c) składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia,
d) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,

e) wnioskowanie do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,

f) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym Statutem.

§ 29

1. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji nowych członków z tym, że liczba dokooptowanych nie może przekroczyć jednej trzeciej składu pochodzącego z wyboru.

2. W przypadku ustąpienia Prezesa Zarządu, Zarząd powierza pełnienie obowiązków Prezesa jednemu z członków Zarządu na okres do końca kadencji.

ROZDZIAŁ V

Majątek stowarzyszenia

§ 30

Majątek stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 31

1. Stowarzyszenie uzyskuje środki finansowe z następujących źródeł:

a) ze składek członkowskich,

b) z działalności własnej Stowarzyszenia, prowadzonej w rozmiarach służących realizacji celów statutowych,

c) ze środków przekazywanych przez gminy,

d) z dotacji,

e) darowizn, spadków i zapisów przekazywanych przez osoby fizyczne i prawne oraz inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej z kraju i zagranicy,
f) z wpływów ofiarności publicznej.

g) wpływów z działalności pożytku publicznego.

2. Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
e) prowadzenia działalności pożytku publicznego określonej w § 8 lit. c) statutu, wyłącznie na rzecz członków stowarzyszenia.

§ 32

Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu dwóch tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Wysokość składek określa Zarząd.

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§ 33

Uchwałę w sprawie zmian Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 34

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków.

2. Do ważności Uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagana jest większością trzech czwartych głosów przy obecności przynajmniej trzech czwartych członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

3. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia likwidatorem jest ostatni Zarząd Stowarzyszenia.
4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).

§ 35

Majątek likwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w uchwale o rozwiązaniu stowarzyszenia z zastrzeżeniem, że może on zostać przekazany tylko i wyłącznie organizacji pozarządowej o podobnym statutowym celu działania.

§ 36

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r (DZ. U. 20 poz. 104 z zm.) Prawo o stowarzyszeniach.

Informacje

Adopcja to najlepsze rozwiązanie!

Fabryczna 97, Gorzów Wlkp.

azylstowarzyszenie@gmail.com

+48 660 845 854

Newsletter
Obserwuj nas

© Schronisko Azorki. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Made by WebAce Group